تصویر محمود امیری

محمود امیری

عضو هیات مدیره و هیات امنا

شغل
بازنشسته

تصویر سیاره ثابتی

سیاره ثابتی

عضو هیات مدیره و هیات امنا

شغل
بازنشسته

امیرمسعود امیری

عضو هیات مدیره و هیات امنا

شغل
رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران

مرتضاییان

امیرحسین مرتضاییان

عضو هیات مدیره و هیات امنا

شغل
میدرعامل صنایع الکترونیک مادیران

سودابه داورپناه

سودابه داورپناه

عضو هیات مدیره و هیات امنا

شغل
عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی صالح سازان محاسب

تصویر کیانا تقی‌خان

کیانا تقی‌خان

عضو هیات مدیره و هیات امنا

شغل
مدیر عامل موسسه خیریه دوست اتیسم

تصویر حدادی

مجید حدادی

عضو هیات مدیره و هیات امنا

شغل
مدیر مالی صنایع مادیران

تصویر پرویز عقیلی کرمانی

پرویز عقیلی کرمانی

عضو هیات امنا

شغل
مدیرعامل بانک خاورمیانه

کامیار فتحی

عضو هیات مدیره و هیات امنا

شغل
مدیر توسعه محصول شرکت صنایع مادیران

تصویر خاکپور

پرویز خاکپور

عضو هیات امنا

شغل
عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه

تصویر منوچهری

پرویز حاج‌منوچهری

عضو هیات امنا

شغل
بازنشسته

پروانه محمد حسن زاده

پروانه محمد حسن زاده

عضو هیات امنا

شغل
حسابدار