اعضای هیئت مدیره و هیئت امنا

تصویر محمود امیری

محمود امیری

عضو هیات مدیره و هیات امنا

تصویر سیاره ثابتی

سیاره ثابتی

عضو هیات مدیره و هیات امنا

امیرمسعود امیری

عضو هیات مدیره و هیات امنا

تصویر مرتضاییان

امیرحسین مرتضاییان

عضو هیات مدیره و هیات امنا

سودابه داورپناه

سودابه داورپناه

عضو هیات مدیره و هیات امنا

تصویر کیانا تقی‌خان

کیانا تقی‌خان

عضو هیات مدیره و هیات امنا

تصویر حدادی

مجید حدادی

عضو هیات مدیره و هیات امنا

تصویر پرویز عقیلی کرمانی

پرویز عقیلی کرمانی

عضو هیات امنا

کامیار فتحی

عضو هیات مدیره و هیات امنا

تصویر خاکپور

پرویز خاکپور

عضو هیات امنا

تصویر منوچهری

پرویز حاج‌منوچهری

عضو هیات امنا

پروانه محمد حسن زاده

عضو هیات امنا