تصویر کمپین مهر

مهر متفاوت، کودک متفاوت

سپاس از همراهی شما؛ کمپین به هدف خود رسید.

29 درصد از مبلغ کمپین به صورت غیرنقدی توسط خیرین تامین گردید.